Logopedska dijagnostika

– dijagnostika i tretman poremećaja izgovora (dislalija),

– poremećaja ritma i tempa govora (mucanje, brzopletost),

– posebnih jezičnih poteškoća,

– teškoća čitanja i pisanja (disleksija i disgrafija),

– afazija,

– poremećaja glasa (disfonija) i

– govornih teškoća osoba s mentalnom retardacijom i cerebralnom paralizom, te nakon moždanog udara.

– edukacijsko rehabilitacijska dijagnostika i tretman

– utvrđivanje razine intelektualnog funkcioniranja te procjena odstupanja u području adaptivnih/praktičnih/socijalnih/funkcionalnih vještina;

– savjetovanje roditelja i članova obitelji;

– savjetovanje nastavnika o specifičnostima rada s djecom s teškoćama;

– savjetovanje o primjerenom obliku školavanja (individualizirani, prilagođeni ili posebni program)