Play Attention sistem za pomoć pri učenju, koncentraciji, učvršćivanju fokusa pažnje, produljivanje pažnje, jačanju pamćenja i smanjivanje impulzivnosti.
Play attention sistem je iznimno učinkovit jer koristi Edufeedback tehnologiju. Edufeedback je integracija feedbacka s edukacijskom metodologijom i modifikacijom ponašanja.

Drugim riječima Edufeedback omogućuje korisniku da vidi vlastitu pažnju u stvarnom vremenu tako što kontrolira kompjutersku igru samom pažnjom. Edufeedback također omogućuje korisniku da uvidi povezanost između pažnje i ponašanja (npr. meškoljenje prekida pažnju te na taj način onemogućuje igraču da nastavi s kompjuterskom igrom).

Što je to Play attention?

Play attention je kompjuterski program koji sadrži razne igre, a koristi moždane valove koji pokreću igru. Učestalo korištenje sistema pomaže produljiti pažnju, učvrstiti fokus pažnje, te poboljšati pamćenje kod osoba s ADHD poremećajem, iako nije namijenjen isključivo za osobe s tim poremećajem. Koristeći tehnologiju originalno razvijenu za pilote kako bi poboljšao njihovu pažnju i alertnost, play attention sistem sadrži i koristi biciklističku kacigu opremljenu senzorima spojenim na kompjuter. Sastoji se od 5 igara čiji je cilj produljivanje pažnje, vizualno praćenje željenog objekta, proces diskriminacije između bitnih i nebitnih podražaja, te poboljšano kratkotrajno pamćenje. Ukoliko se igrač usredotoči na objekt na ekranu, tada samom svojom pažnjom igra kompjutersku igru. Ukoliko mu pažnja oslabi, objekt na ekranu se prestane pomicati u željenom smjeru, te igra prestaje. U tom trenutku igrač, ukoliko želi ponovo pokrenuti igru, mora se ponovo fokusirati na objekt.

Kako djeluje Play attention

Znanstvena istraživanja ukazuju na to da je mozak sposoban adaptirati se i učiti cijeli život. To se naziva neuroplastičnost. Tijekom vremena, uz pomoć kontinuiranih vježbi korisnik uči produljiti vlastitu pažnju i poboljšati fokus pažnje i koncentraciju. Stečene vještine korisnik može upotrijebiti u vlastitom poslu, školi i kod kuće.

Kada se mogu vidjeti rezultati?

Uobičajeno je da se prvi manji pomaci vide nakon 30 dana vježbe. Ti pomaci najčešće uključuju bolju vještinu slušanja, bolju organiziranost, veću samostalnost pri obavljanju domaćih zadaća.

Kako Play attention pomaže školskom uspjehu?

Nemogućnost završavanja zadataka, održavanja pažnje, organiziranja vlastitih aktivnosti, zaboravljivost, laka ometenost prati djecu tijekom njihovih života i ne prestaje ni u odrasloj dobi. Play attention ih uči kako se bolje organizirati, kako prepoznati trenutke u kojima im počinje slabjeti pažnja, kako produljiti pažnju i poboljšati fokus pažnje i koncentraciju, kako prepoznati bitno od nebitnog i kako poboljšati pamćenje. Te su vještine bitne u dječjoj dobi kao i u odrasloj dobi. Bitne su u školi kao i kasnije na radnom mjestu.

Kako se koristi Play attention?

Nakon kompletnog dijagnostičkog postupka učini se plan tretmana. Play attention jedan je od tretmana djece i odraslih s ADHD poremećajem. Najbolje ga je koristiti 2 puta tjedno po 30 minuta u kontinuitetu. Rezultati su vidljivi nakon 20 sati vježbe. Napredak se kompjuterski bilježi za svakog korisnika. Igre su osmišljene u tri nivoa; početni, srednji i napredni nivo. Kad korisnik savlada početni nivo, prelazi se na slijedeći nivo, a kad savlada i napredni nivo ponovo se učini dijagnostički proces koji ukazuje na poboljšano stanje.
Poliklinika Kocijan-Hercigonja za neurologiju, psihijatriju, medicinu rada i športa i internu medicinu osnovana je 2003. godine. Osnivačica i direktorica prof.dr.sc. Dubravka Kocijan-Hercigonja renomirani je i svjetski priznati stručnjak s područja neuropsihijatrije, posebice dječje psihijatrije.

Predavanje na Okruglom stolu

Play attention omogućuje korisniku da promatra svoju pažnju u stvarnom vremenu. Tijekom vremena, uz pomoć kontinuiranih vježbi korisnik uči produljiti vlastitu pažnju i poboljšati fokus pažnje i koncentraciju.

Vesna Hercigonja – Novković, prof.defektolog


Play attention – tretman Hiperkinetskog poremećaja u Poliklinici Kocijan – Hercigonja

Predavanje na Okruglom stolu „Multidisciplinarni pristup u detekciji, dijagnostici i tretmanu djece s Hiperkinetskim poremećajem”, Zagreb, 2014.

Pažnja kao psihička funkcija ima dvije važne osnovne komponente: usmjeravanje i usredotočivanje psihičke energije na određeni objekt (osobu, pojavu i sl.), odnosno tenacitet pažnje i sposobnost premještanja s 1 objekta na drugi, ili tzv. vigilitet (budnost) pažnje. Ukoliko dođe do poteškoća na planu ovih obilježja javljaju se sljedeći poremećaji pažnje: hipervigilna pažnja (poremećaj koji se odnosi na pretjeranu budnost pažnje, naglašeno premještanje pažnje); hipovigilna pažnja (teško, sporo i s poteškoćama premještanje pažnje s jednog sadržaja na drugi, koje u nekim slučajevima može ukazivati na disfunkciju SŽS), hipertenacitet pažnje (pojava snažnog fokusiranja i usredotočenja na samo jedan sadržaj) i hipotenacitet pažnje (smanjena mogućnost fokusiranja i održavanja pažnje na nekom sadržaju, često povezana uz poremećaj hipervigiliteta). Sam poremećaj pažnje u komorbiditetu je s drugim poremećajima pa tako manične, anksiozne osobe, osobe s ADHD-om često imaju hipervigilnu pažnju, hipovigilna pažnja javlja se kod depresivnih osoba i oštećenja SŽS, hipertenacitet kod depresije i shizofrenije, hipotenacitet kod organskih oštećenja, ADHD poremećaja i sl. U uzorku Poliklinike Kocijan – Hercigonja osoba koje su polazile Play attention vježbe pažnje najviše ih je bilo s dijagnozom ADHD poremećaja/ADD poremećaja, anksioznog poremećaja, različitih emocionalnih smetnji i sl.. Općenito, Play attention predstavlja vrstu neurofeedbacka, takozvani edufeedback koji osim usmjeravanja pažnje omogućuje i modifikaciju ponašanja tijekom tretmana. Ovom tehnologijom osnažuje se kontroliranje vlastitog uma te se produžuje, stabilizira pažnja uz diskriminaciju nepotrebnih podražaja. Krajnji rezultat polaženja vježbi u kontinuiranom višemjesečnom tretmanu od 30-40h omogućuje uspostavljanje konstruktivne pažnje kao cijeloživotne vještine, što omogućuje neuroplastičnost mozga. Postoje različiti setovi vježbi unutar Play attention programa te ovisno o smetnjama koje polaznik ima, provodi se individualni program. Postoje i vježbe usmjerene posebno na hiperaktivnost. U tretman vježbanja pažnje uključeno je i ocjenjivanje ponašanja polaznika putem bihevioralne skale kako bi se pospješila mogućnost opservacije neželjenog neverbalnog ponašanja, a time kasnije isto i modificiralo.

Poveznice na Play attention
http://www.totallearningcenter.com/play-attention/
http://www.playattention.com/